Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 60 ra ngày 29/05/2017 đến ngày 09/06/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 02 ra ngày 29/05/2017 đến ngày 09/06/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 68 ra ngày 28/05/2017 đến ngày 09/06/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 52 ra ngày 26/05/2017 đến ngày 09/06/2017 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 26 ra ngày 25/05/2017 đến ngày 09/06/2017 chưa ra là 15 ngày
- Cặp số 99 ra ngày 24/05/2017 đến ngày 09/06/2017 chưa ra là 16 ngày